Quartet, 2004, oil on canvas, 72" x 96"

Montecastello, 2006, oil on canvas, 72" x 96"

The Garland, 2008, oil on canvas, 68" x 60"

Quartet, 2004, oil on canvas, 72" x 96"